Adiktologové z 1.LF připravili zbraň proti dětským závislostem

3 weeks ago

Závislosti, poruchy příjmu potravy či sebepoškozování – to jsou jedny z velkých problémů současné mladé generace. Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy proto vytvořili systém vzdělávání profesionálů, kteří se v rámci komunitní prevence věnují právě těmto formám rizikového chování u dětí a dospívajících. Funkčnost modelu byla ověřena ve třech oblastech na území České republiky.

Odborníci z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN připravili modul vzdělávacích programů, který obsahuje 19 vzdělávacích nebo preventivních nástrojů určených pro profesionály v oboru práce s dětmi. Nezapomněli ani na laickou veřejnost, především na rodiče a prarodiče dětí a dospívajících, pro které vytvořili informační a edukační materiály.

„Rizikové chování, zejména sebepoškozování a závislosti, se mohou začít u dětí rozvíjet již kolem dvanáctého roku života. Pokud se nám nepodaří je včas identifikovat a pracovat s nimi, ať už formou prevence, v krizové nebo krátké intervenci, mohou se v dalších letech rozvinout do duševních poruch nebo poruch chování,“ říká hlavní řešitel projektu Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

„Podařilo se nám vytvořit systematickou a logicky provázanou komunikační vzdělávací platformu, která je určena pro malý region – proto komunitní prevence,“ vysvětluje Elizabeth Nováková z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, která vytvářela komunitní prevenci a zajišťovala systematické vzdělávání na Praze 11.

Zvládnout problém v komunitě

Cílem komunitní práce je přitom podpora a pomoc členům komunity ve zlepšení jejich dovedností tak, aby problémy zvládali řešit vlastními silami. Komunitní přístup vytváří příležitost pro diskusi a spolupráci při řešení problémů a rozvoji komunity.

Do komunitní prevence byli zapojeni jak pedagogové, tak především školní metodici prevence, školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, dětští praktičtí lékaři, zdravotní sestry, adiktologové, ale i příslušníci Policie ČR, kurátoři OSPOD a další sociální pracovníci.

„Při vzdělávání jsme se zaměřili na to, aby spolu odborníci z různých oblastí dokázali v preventivních aktivitách spolupracovat, a díky tomu byli schopni včas zasáhnout,“ přibližuje Andrea Matějková z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, která koordinovala aktivity na území měst Havířov a Orlová.

Celý projekt byl financovaný z norských fondů. Jeho výsledky byly představeny v listopadu 2023 na Národní adiktologické konferenci, která se uskutečnila na děkanátu 1. LF UK, a byly publikovány v odborném časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (www.aplp.cz). K dispozici jsou i na webových stránkách Interaktivní platformy podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování IPREV (www.iprev.cz).

-1.

Otevřít článek