Lék na Duchenneovu svalovou dystrofii nepřesvědčil

3 weeks ago

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) potvrdil své původní doporučení neobnovovat podmíněnou registraci přípravku Translarna (ataluren). Ten se používá k léčbě pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD), jejichž onemocnění je způsobeno typem genetické vady zvané „nesmyslná mutace“ v genu pro dystrofin, kteří jsou ještě schopni chodit. Původní doporučení následovalo po úplném přehodnocení přínosů a rizik přípravku během prodloužení jeho registrace, které dospělo k závěru, že účinnost léku nebyla potvrzena.

Výbor Evropské lékové agentury znovu posoudil údaje ze studie provedené po udělení podmínečné registrace (studie 041) a výsledky ze studie porovnávající dva registry pacientů. Dospěl přitom k tomu, že výsledky studie 041 neprokázaly účinnost léku u pacientů s progresivním zhoršováním schopnosti chodit, u nichž se očekávalo, že budou mít větší přínos z léčby. Vzdálenost, kterou mohli ujít za šest minut po 18 měsících léčby, se snížila o přibližně 82 metrů ve skupině léčené přípravkem Translarna, ve srovnání s 90 metry ve skupině s placebem. Tento rozdíl není statisticky významný, což znamená, že může být způsoben náhodou.

Studie 041 byla fáze 3, randomizovaná (1:1), dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie provedená u 360 pacientů ve věku 5 let nebo starších s „nesmyslnou mutací“ DMD. Po 72týdenní dvojitě zaslepené fázi následovala open-label fáze dalších 72 týdnů, kdy pacienti, kteří dostávali placebo, přešli na přípravek Translarna.

Kromě toho výbor poznamenal, že mechanismus účinku přípravku Translarna nebyl potvrzen v dalších studiích, které prokázaly pouze velmi malý vliv na produkci dystrofinového proteinu. Důležitou součástí opětovného přezkoumání bylo i posouzení údajů ze studie porovnávající zdravotní výsledky pacientů ze dvou registrů. Ve studii byli pacienti z registru STRIDE v letech 2015–2022 léčení Translarnou v průměru 5,5 roku, zatímco pacienti z registru CINRG DNHS sledovaní v letech 2006–2016 tímto přípravkem léčeni nebyli.

Výsledky ukázaly, že pacienti v registru STRIDE ztratili schopnost chodit asi o 3,5 roku později než pacienti v registru CINRG DNHS. Výbor ovšem nemohl dojít k závěru, že rozdíl mezi těmito dvěma registry byl způsoben účinkem přípravku Translarna. Důvodem je, že registr STRIDE byl založen nedávno a sem zařazení pacienti mohli těžit z novějších pokroků v nefarmakologické léčbě, jako je fyzioterapie. Nejasnosti panovaly také ohledně toho, jak byly v analýze zohledněny rozdíly v užívání steroidů, což je standard péče o tyto pacienty. Pacienti v těchto dvou registrech se navíc lišili, pokud jde o genetické mutace způsobující DMD, což mohlo zkreslit výsledky ve prospěch pacientů léčených Translarnou.

Lékaři by již lék neměli nasazovat novým pacientům

Při konečném rozhodnutí vzal výbor v úvahu všechny dostupné údaje a názory odborníků, pacientů a dalších. Uznal i vysokou nenaplněnou lékařskou potřebu účinné léčby pacientů s DMD, přesto ale dospěl k závěru, že účinnost Translarny nebyla potvrzena a že poměr přínosů a rizik je negativní. Výbor proto doporučil neobnovovat registraci léčivého přípravku v EU.

EMA nyní zašle stanovisko Evropské komisi, která vydá konečné, právně závazné rozhodnutí platné ve všech členských státech EU. Zdravotníci by proto již neměli zahajovat léčbu Translarnou žádným novým pacientům, rodiny rozléčených pacientů by pak měly věc konzultovat se svým lékařem. Zdravotničtí pracovníci by přitom měli vysvětlit, proč existuje doporučení neobnovovat registraci léčivého přípravku, a prodiskutovat další péči.

Translarna obdržela podmínečnou registraci v červenci 2014 a registrace byla každoročně obnovována na základě výsledků dalších studií uložených držiteli rozhodnutí o registraci. DMD je závažný a vzácný stav, pro který není dostupná žádná schválená léčba. Jedná se o genetické onemocnění, které způsobuje postupně se zvyšující slabost a ztrátu svalové funkce, což vede ke smrti v důsledku slabosti dýchacích svalů nebo kardiomyopatie. Pacienti s tímto onemocněním postrádají normální dystrofin, protein nacházející se ve svalech, který pomáhá chránit svaly před zraněním při jejich kontrakci a relaxaci.

Otevřít článek