Napětí. Kdo získá u ambulantních specialistů hlavní slovo?

2 weeks ago

Díky úhradovým dodatkům VZP pro tento rok mohou ambulantní lékaři získat bonifikace v rámci programu VZP Plus či za nabírání pacientů. Znění těchto dodatků včera spolu se svým stanoviskem zveřejnila Česká lékařská komora. Zatímco u segmentů primární péče nebyl s dodatky žádný problém, napjatější situace panovala u ambulantních specialistů. U těch nakonec Sdružení ambulantních specialistů vybojovalo bonifikaci za přijímání nových pacientů.

V segmentu ambulantních specialistů vládne poměrně napjatá atmosféra. Ve hře je přitom to, jakou podporu bude mít Sdružení ambulantních specialistů a jakou Česká lékařská komora v dohodovacím řízení o úhradách pro příští rok. To, kolik kdo dostane plných mocí, ukáže informace od mandátové komise dohodovacího řízení. Sdružení ambulantních specialistů v čele se Zorjanem Jojkem opakovaně upozorňuje, že podzimní akce ČLK a odborů, která přihrála peníze do nemocnic, byla na úkor ostatních segmentů.

V prosinci loňského roku navíc sdružení uvedlo, že jednání o úhradových dodatcích jsou velmi komplikovaná a „vyjednávací pozice je horší, než byla v červnu 2023, kdy ČLK o.s. na konci dohodovacího řízení rozbila jednání právě s VZP. Ladit její tehdejší nabídku by bylo jistě podstatně jednodušší, než současná snaha „zdvihání“ našich úhrad ze dna nastaveného vyhláškou ministerstva zdravotnictví.“

„Není pravda, že k dohodě nedošlo proto, že by si ji komora nepřála. Naším cílem je vždy dohoda s pojišťovnami, avšak ne za každou cenu. Ne za cenu toho, že bychom své členy podrazili. Opravdu platí, že lepší než špatná dohoda je dohoda žádná. Dohoda nebyla možná proto, že nám tzv. svazové pojišťovny nenabízely nic víc než naši kapitulaci,“ ohradil se prezident ČLK Milan Kubek v lednovém vydání časopisu Tempus Medicorum.

Komora neuspěla, SAS ano

Komora se pokoušela jednat s VZP i o úhradových dodatcích, ovšem neúspěšně. V zápise z jednání představenstva ČLK, které se konalo 27. ledna, se píše: „Dr. Kubek informoval o svých jednáních s ředitelem VZP Ing. Kabátkem o možnosti úpravy úhradových dodatků ke smlouvám pro ambulantní specialisty, aby tato skupina soukromých lékařů nebyla diskriminována v porovnání s úhradami pro praktické lékaře. Návrh na sjednocení hodnoty bodu a její úpravu, která by zajistila plné promítnutí v Seznamu zdravotních výkonů o míru inflace valorizované ceny práce, byl pro VZP nepřijatelný. Požadavek ČLK na navýšení bonifikací pro držitele Diplomu CŽV byl odmítnut kvůli negativnímu postoji Správní rady VZP.“

Oproti tomu Sdružení ambulantních specialistů ve svých jednáních uspělo. Ambulantní specialisté tak mají v rámci úhradových dodatků možnost získat navýšenou úhradu, pokud budou ošetřovat nové pacienty (problematice jsme se věnovali také zde, úhradové dodatky s dalšími zdravotními pojišťovnami jsou k nalezení na webu Sdružení ambulantních specialistů zde).

„S panem doktorem Jojkem jsme se dohodli, že pokud budou budou plnoúvazková pracoviště schopna ošetřit deset procent nových pacientů u neoperačních a 15 procent u operačních oborů, zvedneme jim hodnotu bodu. Oproti vyhlášce jde o nárůst hodnot o pět procent. Jde o bonifikační mechanizmus zaměřený na obměnu klientů tak, aby se nepetrifikovali,“ potvrzuje náměstek VZP Jan Bodnár.

„Návrh úhradového dodatku VZP ČR pro rok 2024 není méně výhodný nežli úhradová vyhláška, oproti úhradové vyhlášce přináší některé výhodnější podmínky, které jsou uvedeny výše (celé stanovisko ČLK je k dispozici zde, pozn. red.). Podpis dodatku lze doporučit zejména těm poskytovatelům, kterých se výše uvedené výhodnější podmínky týkají. Bez podpisu úhradového dodatku nebude možné tyto výhodnější úhradové podmínky na VZP ČR nárokovat,“ píše ve svém stanovisku ČLK.

Bonifikace za školence či prevenci

A jak je to s dodatky u dalších odborností, které ČLK včera zveřejnila? U praktických lékařů se do dodatků promítá motivační program VZP Plus. Dodatek umožňuje i další bonifikaci za vzdělávání. V případě, že bude školenec na pracovišti fyzicky přítomen, se zvýší základní kapitační sazba o tři koruny. VZP také nabízí bonifikaci za návštěvní službu – pokud poskytovatel provede ke konci tohoto roku od 30 do 300 výkonů návštěvní služby na každých 1000 registrovaných pojištěnců, navýší se mu roční úhrada o pět tisíc korun.

„Další bonifikace nad rámec vyhlášky uvedená v dodatku je bonifikace za registraci pojištěnce VZP umístěného v pobytovém zařízení sociálních služeb. Při vykázání výkonu č. 01021 spolu se signálním výkonem VZP č. 01295 bude za každého takto registrovaného pojištěnce průběžně vyplácena bonifikace za převzetí do péče ve výši 400 Kč. Nad rámec vyhlášky se sjednává úhrada výkonu VZP č. 01305 – Distanční konzultace zdravotního stavu registrovaného pacienta. Pojišťovna uhradí poskytovateli maximálně takový počet výkonů VZP č. 01305, které odpovídají 30 procentům počtu vykázaných fyzických kontaktů (tj. výkonů č. 01543, případně 09555) provedených v roce 2024,“ vypočítává obsah dodatku ČLK.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost mají u návštěvní služby a distanční konzultace nastavena stejná pravidla jako praktici pro dospělé, co se ale týče bonifikace za fyzický pobyt školence na pracovišti, ta zvyšuje kapitaci o osm korun.

Co se pak týče ambulantních gynekologů, ti si mohou díky úhradovému dodatku polepšit zejména bonifikací za prevenci. „Úhradová vyhláška stanoví bonifikaci za provádění preventivních prohlídek tak, že poskytovateli, který provede preventivní prohlídku alespoň u 45 procent registrovaných pojištěnek, bude úhrada za výkon 63021 vynásobena koeficientem navýšení 1,50 a úhrada za výkon 63050 koeficientem navýšení 1,25. VZP ČR v dodatku sjednává vyšší bonifikaci pro poskytovatele, kteří provedou preventivní prohlídku alespoň u 50 procent registrovaných pojištěnek, kdy se úhrada za výkon 63021 násobí koeficientem navýšení 1,55 a úhrada za výkon 63050 koeficientem navýšení 1,30,“ shrnuje stanovisko ČLK.

Otevřít článek