Novela o elektronizaci pod palbou připomínek

3 weeks ago

Novela zákona o elektronizaci zdravotnictví to schytává ze všech stran. V Kmenovém registru pacientů například chybí údaje o způsobilosti pacienta řídit motorové vozidlo nebo oprávnění k držení zbraně. Z dalších míst zaznívá kritika centrálních služeb eZkarta a eŽádanka, kterým schází jasný rámec jejich využívání.  

V rámci připomínkového řízení se k novele zákona o elektronizaci zdravotnictví sešly desítky zásadních i doporučujících připomínek.  

Podle ministerstva dopravy měla být do návrhu po vzájemné dohodě s resortem zdravotnictví zahrnuta úprava, která by v Kmenovém registru pacientů obsahovala údaje o jejich zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. „Ministerstvu zdravotnictví byly po pracovní linii zaslány potřebné podklady. Ministerstvo dopravy mělo být rovněž zahrnuto mezi oprávněné osoby využívající údaje z Kmenového registru pacientů,“ je důrazně vytýkáno v připomínkách resortu dopravy.

Své připomínky vyjádřilo také ministerstvo vnitra, které požaduje do Kmenového registru pacientů doplnit údaj o tom, že je pacient držitelem oprávnění k nakládaní se zbraní. „Tento údaj by měl sloužit pro informování poskytovatelů, že vstupují do kontaktu s osobou, která musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti podle zákona o zbraních, popř. dle zákona o munici,“ konstatovalo MV.

Ani Hospodářská komora nešla pro kritiku daleko. Podle ní chybí základní kameny eHealth tak, jak je ukotvil zákon. „Nevznikly ještě kmenové registry, které se mají stát zdrojem údajů pro identifikaci zapojených subjektů, není dořešena elektronická identita zdravotnických pracovníků, a především není ještě vybudováno Integrované datové rozhraní resortu zdravotnictví jakožto základní infrastruktura zajišťující bezpečné sdílení dat a zdravotnické dokumentace a vedení autorizované komunikace,“ napsala do připomínek komora.

Navrhované centrální služby eZkarta a eŽádanka jsou podle Hospodářské komory navíc nekoncepční, protože jsou na stejné úrovni jako kmenové registry. „Služby tohoto typu mají být na centrálních službách postaveny, nikoli stát samostatně vedle nich, což vyžaduje jejich nesystémové, dodatečné a původně nepředpokládané zákonné ukotvení,“ podtrhla dále své tvrzení.

S tím souhlasí také místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. V připomínkách totiž uvedl, že navrhovaná centrální služba eZkarta má v podstatě stejnou funkci jako Portál elektronického zdravotnictví i Portál občana, tudíž nepovažuje za hospodárné stavět další „zbytečný“ systém. „Pokud je cílem zpřístupnit pacientovi služby a informace v elektronické podobě, stejného výsledku lze dosáhnout vytvořením mobilní aplikace pro přístup k Portálu elektronického zdravotnictví. To je možné i bez zákonného zmocnění, jelikož se jedná pouze o přístup ke stávající aplikaci, nikoliv o aplikaci novou. Dokonce považujeme takové zmocnění za nežádoucí, protože vyjmenovávat různé formy přístupu k elektronické službě je nadbytečné a zbytečně omezující,“ je uvedeno v připomínkách vládního místopředsedy pro digitalizaci.

Česká lékařská komora si v souvislosti s eŽádankou stěžuje na povinnost poskytovatele sdělovat pacientovi na vlastní náklady její identifikátor. Podle předsedy ČLK Milana Kubka vzniká díky návrhu zbytečná administrativa lékařů a další náklady spojené s písemným doručením, i když je jednoduše možné poslat pacientovi sms nebo e-mail.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zase v připomínkách poukazuje na nejasnosti v informacích pro poskytovatele. Není zcela zřejmé, zda a kdy bude vedení elektronických zdravotních záznamů a předávání žádanek a poukazů na zdravotní služby v elektronické formě povinné pro všechny poskytovatele zdravotních služeb. Svaz se také zajímá o to, jak dlouhé bude přechodné období pro souběh elektronické a jiné formy dokumentace a zda budou mít přístup k elektronické dokumentaci také Zdravotní pojišťovny.

Asociace záchranek požaduje vylepšený emergentní záznam

Z regionů se k návrhu vyjádřil Liberecký kraj a kraj Vysočina. Liberecký kraj požaduje, aby bylo jasněji vysvětleno, které služby budou zahrnuty do kategorie vyžádaných zdravotních služeb v eŽádance. „Není zřejmé, zda bude takto fungovat např. žádanka na zdravotnickou dopravní službu, na zdravotní službu sestry domácí péče ve vlastním sociální prostředí, na další vyšetření ambulantním specialistou, konziliární vyšetření, převzetí do péče, převzetí k hospitalizaci nebo žádanka na fyzioterapii,“ uvedl v připomínkách hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle kraje Vysočina z novely není jasné, po jaké době nebo za jakých podmínek bude mít pacient nárok na bezplatný výpis své zdravotní dokumentace, nejasný je také mechanismus případných úhrad. „Současný návrh nařízení o EHDS jednoznačně přiznává pacientovi právo obdržet zdarma prostřednictvím služeb elektronického zdravotnictví svá zdravotnická data vedená v rámci elektronického zdravotního záznamu,“ podotkl kraj.

V rámci návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví je taktéž zahrnutí emergentního zdravotního záznamu do sdíleného zdravotního záznamu pacienta. Podle vyjádření Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR jsou ale současné údaje v emergentním záznamu nedostačující. Za účelem zajištění bezpečnosti pacienta proto Asociace doporučuje zařadit údaje v rámci krajských emergency card, které vycházejí z jednotného datasetu European Patient Summary. Jedná se například o údaje o alergii, podávaných a užívaných lécích (tj. nejen léky z lékového záznamu, ale i léky nevydané na předpis například při hospitalizaci), očkování, diagnózách a onemocněních, prodělaných chirurgických zákrocích a implantátech či zdravotnických prostředcích.

Otevřít článek